program

ННП-ИНТЕЛИГЕНТНО–ЖИВОТНОВЪДСТВО


Тракийски университет оглавява консорциум по Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“ – ИНТЕ-ЖИВО, финансирана от Министерството на образованието и науката (МОН).

ИНТЕ-ЖИВО е съставляван от водещи академични институции в България:

 • Тракийски университет – координатор;
 • Аграрен Университет – Пловдив;
 • Технически Университет – София;
 • Русенски Университет “Ангел Кънчев”;
 • Институт по Информационни и Комуникационни Технологии – БАН;
 • Институт по Механика – БАН;
 • Институт по Биология и Имунология на Размножаването "Акад. Кирил Братанов"(ИБИР – БАН);
 • Селскостопанска Академия – ССА.

Продължителността на Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“ - ИНТЕ-ЖИВО е три години с общ бюджет 4 500 000 лв.

Основната цел на научната програма е провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания за предоставяне на животновъдното направление на иновативни методи и средства за интелигентно и ефективно животновъдство с намалени човешки ресурси и намалено въздействие върху околната среда.


Основните дейности и задачи са планирани логически в 12 Работни пакета:

 • Работен пакет 1: Роботизирани системи за доене – Създаване на системи за автоматичното доене на крави и приложение на роботи в различни процеси на животновъдството. 
 • Работен пакет 2: Роботизирани системи и форми за отглеждане на животни – Автоматично хранене, поене, почистване и дезинфекция на помещенията, автоматично претегляне и преброяване на животните и др.
 • Работен Пакет 3: Интелигентни системи за осигуряване на генетичен прогрес – Системи за геномна оценка. Системи за сексиране на семенна течност. Създаване на технология за производство на сексирани ембриони. 
 • Работен пакет 4: Интелигентни системи за наблюдение и анализ на продуктивността на пасища и ливади –  стационарни и мобилни сензорни комплекси за пробовземане и наблюдение на параметрите на почвата и тревостоя, компютърно зрение и дистанционни методи за получаване на информация относно състоянието и качествата на растителната маса.
 • Работен пакет 5: Кибер-физични системи за мониторинг – включващи IoT устройства  и сензорни системи за мониторинг на заобикаляща среда, здравето, растежа, поведението, репродукцията, емоциите и стреса на животните, както и GPS маркиране за следене и броене на животните.
 • Работен пакет 6: Кибер-физични системи за интелигентно управление на комплексите за отглеждане на животни – включващи IoT устройства и сензорни системи за контролиране на влажност, температура, вентилация, осветеност, запрашеност, ниво на въглероден двуокис и други параметри.
 • Работен пакет 7: Безпилотни летателни апарати – оборудвани с камери за следене и броене на животните на открито и инфрачервени камери за следене на здравето на животните (следене на температурата).
 • Работен пакет 8: Сервизни роботи и дронове за складиране и/или доставка на готова продукция – за управление взаимодействието с клиентите за събиране и доставка на поръчки, което ще оптимизира процеса, ще повиши капацитета и ще намали срока за доставка.
 • Работен пакет 9: Управление на складови наличности – храни и течности за животните, хладилни складове за месо и мляко. Обработка и разпределение на доставки.
 • Работен пакет 10: ИКТ технологии във финансовата, икономическата и отчетната дейност – оценка на риска, бази данни, комуникации, вътрешна мрежа, интернет. 
 • Работен пакет 11: Цифрови технологии в обучението, преподаването, работата с млади таланти и специални целеви групи.
 • Работен пакет 12: Интелигентно управление на отпадъците като елемент от кръговата икономика – включващо утилизация на биоразградимите отпадъци, намаляване на екологичното замърсяване и повишаване на енергийната ефективност в животновъдните стопанства.


Очаквани резултати са:

 • Консолидирано научно общество с критичен научен капацитет за цифров преход в животновъдството с избягване на дублирането на разходи и човешки ресурси за научни изследвания.
 • Разработена научна методология, системи и инструменти за моделиране и симулиране  на основните процеси в животновъдството: отглеждането, храненето, доенето и почистването в животновъдството, наблюдението на физиологичното състояние на животните, влиянието върху климата, околната среда и др.
 • Приложена методика за генетиката и репродукцията в животновъдството, разработена в рамките на ННП „РЕПРОБИОТЕХ“.
 • Привличане на частни инвестиции за научни изследвания в животновъдството.
 • Консолидирано научно общество в интелигентното животновъдство с капацитет за разработване на иновации и повишаване ефективността на животновъдството. 
 • Разработена платформа за отворена наука и отворен достъп до резултатите от научните изследвания в животновъдството и приложението й за развитие на платформа и среда за дистанционно обучение.
 • Осигурен равнопоставен достъп до отворени образователни ресурси чрез нови цифрови технологии в образованието.
 • Разработени пилотни проекти за автоматизиране и роботизиране на операции в животновъдството. 
 • Разработена система за непрекъснат мониторинг на физиологичното състояние на животните, условията на средата за отглеждане, откриване на биологични замърсявания и др. 
 • Разработени политики за интелигентно животновъдство.
Име