ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗОП

Начална дата: 26.05.2021   Крайна дата: 16.06.2024   Дата на публикуване: 26.05.2021   Статус: Изтекла   РОП номер

Описание:

Предмет: Доставка  на препарати и консумативи предназначени за извършването на научно-изследователска, развойна и приложна дейност в структурните звена на ССА. Поръчката се осъществява в рамките на проекти по Национални научни програми: Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот” и „Опазване на околната среда и намаляване риска от неблагоприятни явления и природни бедствия” на Министерство на образованието и науката. 

https://app.eop.bg/today/138756


Файлове:


Име Timestamp