img

НАУЧЕН ЦЕНТЪР ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО И ЗЕМЕДЕЛИЕ (НЦЖЗ) СМОЛЯН

4700 Смолян, ул. „Невястата”35 +35930163501

Опитната станция по животновъдство и земеделие (ОСЖЗ) в Смолян е създадена през юли 1928 г. със Заповед №4098 на Министъра на земеделието и държавните имоти като Държавна опитна краварница в град Пашмакли (днес Смолян). Целта е породно усъвършенстване на местното Родопско говедо и демонстриране постиженията на скотовъдната наука. През 2018 г. става Научен център по животновъдство и земеделие към Академията.

Научноизследователската, консултанската и приложната дейност на ОСЖЗ е насочена към съхранение и развитие на генетични ресурси от говеда, овце и пчели; усъвършенстване на храненето и отглеждането им и изграждането на устойчиви продуктивни системи с цел увеличаване приходите в отраслите; съхранение и развитие на растителни генетични ресурси и огранизиране на нов тип земеделие в съответствие с изискванията на вътрешния и външния пазар; информация, подпомагаща вземане на решение за ефективно управление на фермите; системи за оптимизация на храненето и оптимизация на изявата на генетичния потенциал.

  • В областта на говедовъдството се работи по поддържане, специализация, консолидация и усъвършенстване на съществуващите линии в елитното стадо на Българската Родопска порода и методи и подходи за съхранение на Родопското късорого говедо.
  • В областта на овцевъдството се осъществява дейност по съхранение, селекция и развъждане на Каракачанска, Среднородопска и Родопски цигай овце.
  • В областта на пчеларството - разработват се технологии за ефективно отглеждане на пчелни семейства, методи на селекция и съхранение на местна раса пчели от Южния резерват.
  • В областта на растениевъдството се работи по осъвременяване на технологии на плодопроизводство в планинските райони на България.