img

НАУЧЕН ЦЕНТЪР ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ (НЦЗ) ТЪРГОВИЩЕ

7700 Търговище ул. „Кюстенджа” 91, п. к. 49 +35960163518

факс: +359 601 664 90
e-mail: osz_targ@mail.bg

Опитната станция по земеделие в Търговище води началото си от 1905 г., когато е основан Търговищкият овощен разсадник. Той заема площ от 476 декара общинска земя. От 01.07.1933 г. Разсадникът се нарича Държавен овощен разсадник, а от 26.05.1942 г. със Заповед № 1047 Министерството на земеделието и държавните имоти го обявява за опитен. През 1948 г. Разсадникът прераства в Държавно земеделско стопанство. С цел изпитване и внедряване на постиженията на селскостопанската наука и разработване на конкретни научни методи за решаване на научно-приложните въпроси на селското стопанство в Търговищки окръг от 01.01.1963 г. Държавното земеделско стопанство се преобразува в Комплексна опитна станция с Постановление №149 на МС от 06.09.1962 г. към системата на
Академията на селскостопанските науки. След няколко последващи преобразования от 2008 г. е преименувана на Опитна станция по земеделие, Държавно предприятие към Селскостопанска академия. 

През 2018 г. става Научен център по земеделие към Академията.