img

Земеделски Институт – Стара Загора

6000 Стара Загора +35942606991

Уебсайт: www.szinstitute.bg

Земеделският институт е създаден с указ на цар Борис III през 1942 г. и е правоприемник на Депото за добитък край града, създадено през 1899 година.

Институтът има 3 научни отдела:

 • Развъждане и технологии в говедовъдството.
 • Развъждане и технологии в овцевъдството
 • Развъждане и технологии в птицевъдството и зайцевъдството

Лабораторният комплекс на Института включва 6 лаборатории по:

 • качество на мляко и млечни продукти;
 • качество на води и почви;
 • микробиология на води, почви;
 • фуражи и храни;
 • вълнознание;
 • ембриотрансфер.

В научно –експерименталната база, включваща: говедовъдна ферма, овцеферма, птицеферма, зайцеферма, фуражен цех, млечен цех (Млекопреработвателно предприятие) и опитно поле по растениевъдство, се извършват научно -изследователска, експериментална и съпътстваща дейност.

Основни направления на научните изследвания

Дейността на Земеделския институт е в областта на: селекция и развъждане на селскостопански животни, хранене и фуражи, опазване на околната среда, технологии на отглеждане, качество и безопасност на храните, икономика и мениджмънт.

Развъждане и селекция на селскостопански животни:

 • разработване н а иновативни методи за оценка на генетичната и фенотипна вариабилност; на хетерозиса и комбинативната способност; на икономическите тегла на основните продуктивни признаци при селскостопанските животни;
 • интродуциране на специализирани високопродуктивни породи говеда, овце, зайци и птици;
 • създаване и изпитване на различни схеми за интензификация на репродуктивния процес при различни видове селскостопански животни;
 • разработване на методики за мониторинг на генетичните ресурси;
 • създаване на линии кокошки и пуйки, подходящи за биологично производство;
 • разработване на система от иновативни подходи в селското стопанство, гарантиращи устойчивост на аграрния сектор.

Фундаментални и научно-приложни изследвания в областта на опазване на околната среда:

 • разработване на системи за хранене с цел намаляване на газовите емисии от преживното животновъдство;
 • управление на торовите маси.

Хранене на селскостопански животни:

 • използване на нови протеинови източници и фуражни добавки като алтернатива на антибиотичните вещества.

Качество и безопасност на храни от животински произход:

 •  разработване на функционални храни.

Продукция и услуги, които се предлагат

Земеделският институт в Стара Загора предлага:

 • генетичен материал от породи кокошки, пуйки, зайци, говеда и овце за подобряване икономическата ефективност на съществуващите в страната генетични структури;
 • анализи за химичен състав на сурово краве, биволско, овче и козе мляко;
 • анализ на качеството и хранителната стойност на фуражите и фуражните добавки;
 • обучение на земеделски производители – краткосрочни и дългосрочни курсове;
 • консултантски услуги;
 • разработване на проекти по различни програми;
 • рансфер на добри производствени земеделски практики.