img

Институт по консервиране и качество на храните – Пловдив

4000 Пловдив, бул. „Васил Априлов” 154, п.к. 60 +359 32 942 109

Уебсайт: www.canri.org

С ПМС №239 от 15.10.2010 г. Институтът по консервна промишленост в Пловдив, основан през 1962 г. с ПМС № 163 от 27.09.1962 г., е преименуван в Институт за изследване и развитие на храните (ИИРХ), запазвайки статута си на юридическо лице в системата на Селскостопанска академия в София. Промяната е продиктувана от новите приоритети на българската хранителна индустрия и е в унисон със световните тенденции в развитието на хранителната наука.

Основни насоки на научните изследвания

Предметът на дейност на Института е разработване на нови технологии и нови асортименти здравословни и функционални храни и напитки, отговарящи на критериите за качество, безопасност и достъпност. Институтът има разработени Технологични инструкции за консервната промишленост в девет тома.

Научноизследователската, приложната и обслужващата дейност на ИККХ се извършва в отделите „Хранителни технологии“ и „Лаборатория за изпитване на храни“.

Институтът разполага със специализирана изследователска база и висококвалифициран персонал от 14 научни работника и има програмна акредитация от НАОА за обучение в образователната и научна степен „Доктор“ по научна специалност „Технология на плодовите и зеленчукови консерви“.

Лабораторията за изследване на храни, напитки, води и други продукти е акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025&2006.

Институтът популяризира научните резултати и постижения чрез участие в научни форуми на национално и международно равнище, чрез медийни изяви, интернет и др.

Продукция и услуги, които се предлагат

В ИККХ се предлагат продукти и услуги в следните направления:

 • Разработване на хранителни продукти – функционални и традиционни храни за различни потребителски групи;
 • Разработване на технологии за преработка на продукти от растителен и животински произход;
 • Разработване на Технологична документация и НАССР за хранителни продукти;
 • Определяне на сензорни профили на храни:
 • Провеждане на потребителски тестове за възприемане и предпочитание, които могат да бъдат част от маркетингово проучване;
 • Проучване на потребителското мнение по отношение на хранителни продукти и проблеми, свързани с тях;
 • Извършва сензорни изпитвания на консуматори от специфични фокус групи;
 • Определяне текстурата на храните – фактор за оценка на тяхното качество и срок на годност;
 • Определяне индекса на акустична твърдост на пресни и съхранявани плодове и зеленчуци;
 • Установяване беритбената зрелост на плодове и зеленчуци;
 • Определяне срок на годност на храни в динамика;

„Лабораторията за изпитване на храни“ извършва аналитични изпитвания по физико-химични, микробиологични и сензорни показатели на 11 групи храни, напитки и води чрез прилагането на над 90 верифицирани и валидирани национални, международни и вътрешно лабораторни методики.