img

Институт по Зеленчукови Култури „Марица” – Пловдив

4003 Пловдив, ул. „Брезовско шосе” 32 +359 32 952 296

 Уебсайт: www.izk-maritsa.org

Институтът по зеленчукови култури „Марица” (ИЗК „Марица”) в Пловдив е създаден през 1930 г. като Държавна земеделска опитна станция със задача да води научноизследователска работа по подобряване на зеленчуковите култури, ориза, фуражните и ликовлакнодайните култури, както и по проблемите на напояването. През 1956 г. станцията прераства в отраслов институт по зеленчукови култури.

Основни насоки на научните изследвания

ИЗК „Марица” извършва научни изследвания, приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на селекционната и сортоподдържащата дейност и технологиите за отглеждане на зеленчуковите култури. Съобразно изследователската си насоченост ИЗК е структуриран в две направления:


Селекция

Приложение на конвенционалните и биотехнологични методи за създаване на нови сортове и хибриди зеленчукови култури и картофи с добри стопански качества – добивност, ранозрелост; с добри химико-технологични качества – балансирано съдържание на натурални вещества – захари, киселини и багрила, високо сухо съдържание, богати на вещества с антиоксидантни свойства (витамини, каротеноиди, флавоноиди и други), подходящи за прясна консумация и приготвяне на функционални храни, устойчиви на биотични и абиотични фактори.


Технологии в зеленчукопроизводството

Усъвършенстване на системите за интегрирано и биологично производство, осигуряващи устойчиво и конкурентно развитие на зеленчукопроизводството


Продукция и услуги, които се предлагат

  • Сортове основни зеленчукови култури и технологии за отглеждането им.
  • Автентични зеленчукови семена; лицензи за семепроизводство.
  • Анализи на почви, води, растителен материал и издаване на препоръки за торене, диагностика на болести и неприятели и средства за защита на растенията.