img

Институт по Тютюна и Тютюневите Изделия – с. Марково, Пловдив

4108 с. Марково, област Пловдив +359 32 672 364

Уебсайт:  www.ttpi-bg.com

 

Научноизследователската дейност по тютюна в България започва през 1902 г. Предметът на дейност на Института по тютюна и тютюневите изделия (ИТТИ) е научни изследвания с фундаментален и приложен характер, обезпечаващи цял един сектор от българската икономика. Той е единствената научна организация в Европа, която извършва комплексни научни изследвания на тютюн от семето и алтернативното му използване до тютюневите изделия и тютюневия дим. ИТТИ е законово оторизиран за изследвания в аспект защита здравето на нацията и е утвърден за държавен регулатор относно съставките в тютюневите изделия.

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Технологии в тютюнопроизводството

Селекция на нови сортове тютюн; сортоподдържане; семепроизводство (обезпечава 90 % от тютюнопроизводството в България); поддържане на генофонд; растителнозащитни технологии; агротехнологии при производството на тютюн; алтернативно използване на земеделската култура тютюн.

Технология на тютюна и тютюневите изделия

Обезпечава изпълнението на законодателните ангажименти на ИТТИ по Европейската политика за контрол на тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ) съгласно Директива 2001/37/ЕО и РККТ на СЗО; обслужва националните интереси относно борбата с нерегламентираната търговия с тютюн и тютюневи изделия; експертен и дегустационен контрол на тютюневи изделия, спомагателни материали и тютюни от внос и местно производство; изследвания и разработване на методи за контрол на т. нар. “други тютюневи изделия“, различни от фабрично произвежданите цигари; дизайн на цигарите и прогнозиране състава на дима; сушене и ферментация на тютюна; химични изследвания и методи за оценка на тютюна и тютюневия дим.

Дейността по направления е организирана в научните звена:

Направление “Технологии в тютюнопроизводството”:

  • Отдел “Селекция и семепроизводство”,
  • Отдел “Агротехника и растителна защита”,
  • Отдел “Опитна станция по тютюна“ в гр. Рила,
  • Отдел “Опитна станция по тютюна“ в гр. Гоце Делчев,
  • Опитни полета в с.Марково, с. Козарско,гр. Бяла Слатина.

Направление ’’Технология на тютюна и тютюневите изделия”:

  • Отдел “Технология на обработка и преработка на тютюн”,
  • Отдел “Химия на тютюна и тютюневия дим”,
  • Лабораторен комплекс за изпитване /ЛКИ/.


Бюро за научно обслужване