img

Институт по Рибарство и Аквакултури – Пловдив

гр. Пловдив, 4003; ул. “Васил Левски” 248 +359 32 956 033

Уебсайт:  www.ira-plovdiv.bg

Институтът по рибарство и аквакултури (ИРА) в Пловдив е създаден с ПМС № 373 от 29.12.2006 г. Приемник е на Института по сладководно рибовъдство в Пловдив (основан през 1978 г.) и на Научния рибностопански институт по сладките води в София (основан през 1952 г.).

ОСНОВНИ  НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Научноизследователска, приложна и обслужваща дейност в областта на рибарството и аквакултурата, в съответствие с националните и европейските приоритети на сектор „Рибарство”. Научните  изследвания са фокусирани в 

Направленията „Аквакултури” и „Водни екосистеми”, включващи дейности по:

Предмет на дейността му е научноизследователска, приложна и обслужваща дейност в областта на рибарството и аквакултурата в съответствие с националните и европейските приоритети на сектор „Рибарство”. Научните изследвания са насочени в две направления – „Аквакултури” и „Водни екосистеми”, и включват дейности по:

 • поддържане и развитие на генофонд от основните топловодни видове риби със стопанско значение като две породи шаран (люспеста и огледална форма), местна популация шаран, бял и пъстър толстолоб, бял амур, европейски сом, щука и бяла риба.
 • разработване и усъвършенстване на системи и методи за репродукция и отглеждане на традиционни и нови видове хидробионти (риби и сладководни раци).
 • методи за профилактика и лечение на стопански ценни видове риби, изпитване на нови лекарствени препарати
 • комплексни мониторингови изследвания на водоеми в страната с оглед на пригодността им за рибностопанско използване и опазване на околната среда.
 • оценка на качеството на месото на основни и перспективни хидробионти, обект на аквакултурата.

ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ

 • предлага качествени личинки, малки рибки, зарибителен материал и риба за спортен риболов от основните топловодни видове риба;
 • осъществява специализирани консултации и оказва научно-методична помощ на рибопроизводители в страната;
 • изготвя експертни оценки и становища към различни национални и международни институции;
 • извършва мониторингови изследвания in situ в различен тип сладководни водоеми;
 • в специализираните лаборатории на института се извършват комплексни физикохимични, хидробиологични, рибовъдни и ихтиопатологични изследвания;
 • изготвя технологични планове и програми за размножаване и отглеждане на традиционни и нови за сладководната аквакултура хидробионти.