img

Институт по Царевицата – Кнежа

5835 Кнежа +359 9132 71 63

Уебсайт:  www.ic-kneja.com

Началото на Института по царевицата е поставено през 1924 г. със Заповед № 4054/25.10.1924 г. на Министерството на земеделието за създаване на Опитно поле към практическото земеделско училище.

От 1962 г. Институтът е специализиран за работа по всички проблеми на царевицата в страната.

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

  • Създаване на нови хибриди царевица с висок потенциал за добив и качество от всички групи на зрялост и направления на използване.
  • Провеждане на комплексни научни изследвания в областта на генетиката, биотехно- логиите, селекцията и семепроизводството, физиологията и биохимията.
  • Разработване на технологии за различните направления на отглеждане на царевицата и създаване на условия за реализация на генетическия потенциал на линиите и но- вопризнатите хибриди.
  • Сортоподдържане и семепроизводство с цел ускорено внедряване на новосъздадени хибриди.
  • Разработване на икономическите аспекти на семепроизводството и различните направления на производство на царевични продукти (за зърно, за силаж, за семена, за индустриална преработка).


В Института са създадени и признати над 90 царевични хибрида. Разработени и внедрени в земеделската практика са технологии за производство на царевица при различни условия на отглеждане и направления на използване.

За последните години са признати от ГД ”Сортоизпитване” при ИАСАС 19 царевични хибрида.

По групи на зрялост по ФАО от ранни към късни за зърно те са: „Кнежа 307”, „Кнежа 435”, „Кнежа 442”, „Кнежа 511”, „Кнежа 515”, „Кнежа 517” (за силаж), „Кнежа 546”, „Кнежа М 611”, „Кнежа 619”, „Кнежа 620”, „Кнежа 621”, „Кнежа М 625”, „Кнежа 627” и „Кнежа 629”.

За специални цели са хибридите „Кнежа 703wx” (восъчна царевица), захарните хибриди „Kn Sugary 1”, „Kn 2Su” и „Kn 3Su”, както и пуклива царевица „Kn 1B”.

От тях 9 броя са включени в схема за ускорено семепроизводство. В Патентно ведомство на Р България се поддържат 33 броя сертификати на царевични хибриди.

От вписаните в Официалната сортова листа на Р. България 104 хибрида делът на създадените в Института по царевицата в Кнежа е 25%.