img

Агробиоинститут – гр. София

1164 София, бул. „Драган Цанков” 8 +35929635407

Website: www.abi.bg 

Агробиоинститутът (АБИ) е създаден през 2000 г. и е правоприемник на Централната лаборатория по молекулярна генетика и генетична биотехнология (генно инженерство) към Селскостопанска академия със седалище в Костинброд, създадена през 1985 г. АБИ е единственият в страната институт, чиято дейност се ръководи от Международен консултативен съвет (МКС).

Агробиоинститутът е организация към Селскостопанска академия, Министерство на земеделието и храните, за научни изследвания, приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на земеделието. АБИ осъществява дейността си в рамките на държавната аграрна политика, като:

  • Фундаментални и научно-приложни изследвания в областта на растителните биотехнологии;
  • Усъвършенства методите и системите за интензифициране на селекцията при икономически важни за страната селскостопански култури чрез in vitro култивиране и съвременни генно-инженерни техники, геномни технологии, включително за биобезопасност;
  • Участва със своя кадрови и научен потенциал в разработването на национални и други прогнози, програми, концепции и планове за обществено-икономическото развитие на страната, възложени от ССА, МЗХ и др.;
  • Осъществява международното сътрудничество чрез създаване на съвместни научни колективи и сключване на договори по линия на Европейската общност, UNESCO, FAO, NATO, EUCARPIA, IAEA, ICGEB, университети, частни фирми и др., на двустранна и многостранна основа;
  • Агробиоинститутът е активен участник в европейските научни програми с 5 проекта по 6-а РП и 11 проекта по 7-а РП, и проекти по други европейски програми, финансирани от Европейската комисия;
  • В качеството си на Център за усъвършенстване (Centre of Excellence) АБИ координира научните изследвания и подготвя кадри в областта на растителните биотехнологии в страната и в регионален мащаб на Балканския полуостров;
  • Подготвя докторанти по научни специалности „Генетика“ и „Растителна защита“ и участва в повишаване квалификацията на лица от сродни институти и лаборатории, както и на лица, заети в областта на земеделието и хранително-вкусовата промишленост;
  • Извършва информационна и издателска дейност, като популяризира резултатите от собствените си научни изследвания, както и постиженията на световната наука.