img

ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СЛИВЕН ДП

8800 Сливен Сливенски минерални бани, п. к.72 +359897062552; e-mail: rbeltcheva@abv.bg

Опитната станция по земеделие в Сливен, Държавно предприятие към ССА, е осно-
вана през 1987 г. като Опитна станция по прасковата. Изследователската дейност до 1969
г. е насочена към проучване на възможностите за отглеждане на интродуцирани сортове
праскови и нектарини, както и производство на висококачествен посадъчен материал. Ос-
новната цел за развитието на Опитната станция е да се затвърди като основен научно-ме-
тодичен център по прасковата в страната.

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Опитната станция по прасковата е преминала през три етапа на развитие:
 Първи етап: като самостоятелна Опитна станция по прасковата;
 Втори етап: като опитно поле на станцията в Поморие;
 Трети етап: като опитно поле към ИО гр.Пловдив.
Започва мащабна научноизследователска дейност по прасковата с направление селек-
ция, интродукция и биотехнологии при прасковата и черешата и растителна защита.
От създаването на станцията започва многостранна научноизследователска работа с
прасковената култура, в резултат на която се създават редица български сортове: „Ран-
на юлска”, „Ред Вале”, „Катерини”, „Супер Фортуна”, „Роял Мон”, „ Карлсон”,”Юнета”,
„Феъртайм” и много други.
През 1989 г. дейността на Станцията се разширява, като е извършено присъединява-
не към Опитната станция в Поморие, но винаги е била основен център за решаване на
научни проблеми свързани с прасковената култура. Станцията е разположена в основен
прасково производителен район, което дава възможност за осъществяване на пряка връз-
ка между наука и производство.
От 2008 година Опитната станция по прасковата е преименувана в Опитна станция по
земеделие ДП на основание Закона за ССА.

ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ
Днес Опитната станция по земеделие извършва следните дейности:
 Производство на зърнено – житни и технически култури;
 Организира курсове за резитба и обучение на овощари и дава консултации по създа-
ване и отглеждане на насаждения с праскова и череши;
 Провежда открити дни по актуални проблеми на овощарството.