img

ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ХАН КРУМ

9863 с. Хан Крум общ. Велики Преслав ул. „Преслав” 1-А +35953332362

Опитната станция по земеделие в Хан Крум е създадена през 1957 г. със заповед № IV-3141 от 27.06.1957 г. на Министерски съвет. От 2008 г. със закон за изменение и допълнение на закона за Националния център за аграрни науки (бр.113 от 1999 г.; изм., бр.15 от 2003 г.) Регионалният център за научно-приложно обслужване се преобразува в Опитна станция по земеделие в с. Хан Крум ДП, ЕИК 200465802, към Селскостопанска академия.

Основни направления на научните изследвания 

В опитната станция се извършва научно-изследователска дейност в три направления: Селекция на ориенталски и едролистни тютюни; Овощарство и Лозарство. В областта на тютюнопроизводството се проучват и съхраняват колекция от наши и интродуцирани сортове. Създават се нови сортове за района на Северна България. Извършва се сортоподдържане и семепроизводство на предбазови и базови семена на сортовете ориенталски тютюн – „Хан Тервел 39”, „Хански 277”, „Тича 117” и от тип Бърлей – „Бърлей 420” и „Плиска 2002”, създадени в станцията. В отдела по овощарство се проучват български и интродуцирани сортове нектарини, присадени на различни подложки при условията на Североизточна България. В областта на лозарството се отглеждат и съхраняват 86 винени и десертни сортове лози. Разработват се проблеми, свързани с минералното хранене на лозата.

Продукция и услуги, които се предлагат 

Опитната станция по земеделие в с. Хан Крум предлага овощен посадъчен материал от собствени и интродуцирани сортове, плодове от нектарини, череши, вишни, винено и десертно грозде, тютюневи семена и сух тютюн. От зърнено житните - пшеница - семепроизводство, и стокова продукция - ечемик и слънчоглед. В химическата лаборатория се извършват растителни и почвени анализи за определяне на необходимостта от торене на трайни насаждения и полски култури.