img

ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО СОЯТА И ЗЪРНЕНИТЕ КУЛТУРИ ПАВЛИКЕНИ

5200 Павликени бул. „Руски” 61 +35961052275; +35987839907

Началото е поставено, когато по предложение на Министерство на земеделието  Общинският съвет в Павликени с Протокол №1 от 28.01.1925 г.  отстъпва на държавата 300 дка общинска земя, необходима за опитното поле, която през следващите години с разрастването на дейността достига до 600 дка.  През март 1925 г. с Указ №75 на  Цар Борис ІІІ, се учредява Държавно земеделско опитно поле в с. Павликени, Търновско, което е едно от няколко опитни полета открити за много кратко време у нас – Чирпан, Кнежа, Павликени, Карнобат, Пловдив. През дългогодишният си път Опитната станция преминава през различни етапи и носи различни наименования според предмета на дейността си и приоритетите на земеделското производство в България. Като „Опитна станция по соята – Павликени” ДП е вписана в Търговския регистър на 05.11.2008 г. съгласно Закона за Селскостопанската академия (ДВ, бр. 43 от 29.04.2008 г.) и Устройствения правилник на ССА (ПМС №226, от 15.09.2008 г. -ДВ бр.83 от 23.09.2008 г.). 

Основни направления на научните изследвания 

По проблемите на соята интензивно се работи от 1975 г., първоначално като профилирана Опитна станция по соята, а от 1978 г. и като Институт по соята. Научната работа е свързана с интродукция, селекция, технологии за производство и преработка на соя, азотфиксация.  Разработени и внедрени у нас и в чужбина през годините са технологии за производство на соя, на соя и царевица за зърно и зелена маса. След  2000 г. освен със селекция и агротехника на соята, се работи и по селекция на пролетен и зимен фуражен грах, пролетен и зимен фий, едногодишни и многогодишни бобови фуражни треви. Създадени са: 

 • 14 български (non GMO) сорта соя, един сорт фуражен грах, един сорт пролетен фий и един сорт червена детелина; 
 • 12 технологии за производство на соя за зърно, семена и зелен фураж; 
 •  2 технологии за производство на бактериалния препарат Нитрагин за соя, фасул и леща; 
 •  3 технологии за преработка и използване на соята за храна на човека и фураж на животните. 


Единственото звено, където се работи по селекция и агротехника на соя, в следните направления: 

 • Създаване на нови по-продуктивни и с по-високо качество сортове соя (non GMO), устойчиви на абиотичен и биотичен стрес. 
 • Оптимизиране на агротехническите  параметри при производството на соя за зърно, семена и зелена маса. 


В ОСС – Павликени се съхранява  и се поддържа растителен  генофонд от соя (над 530 образци), пролетен и зимен фуражен грах,  зимен фий, бобови фуражни треви -общо над 920 образци. 


Продукция и услуги, които се предлагат

 • Предбазови и Базови семена соя от четири български non GMO сорта: СРЕБРИНА, АВИГЕЯ, РИЧИ, РОСА;  
 • Базови, С1 и С2 семена от сортове пшеница, селекция на Добруджански земеделски институт - Генерал Тошево;
 • Технологии за производство на соя за зърно, семена  и зелен фураж; 
 • Технологични решения за преработка и използване на соята за фураж и храна;
 • Консултантска и експертна дейност в областта на отглеждането на соя, фуражен грах, фий и червена детелина.