img

ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО ВАРНА

9023 Варна, кв. „Вл. Варненчик” Винарска изба +35952510603 e-mail: oslvvarna@abv.bg

Опитната станция по лозарство и винарство e създадена на 01.05.1953 г. и в своето историческо развитие има много структурни промени. През 1962 г. прераства в Комплексна опитна станция с отдели по лозарство, винарство, овощарство и зеленчукопроизводство. През периода 1976 - 1986 г. Опитната станция е в състава на Научно-производствения лозаро-винарски комплекс във Варна, а от 28.12.2000 г. до 08.09.2003 г. е филиал на ИЛВ в Плевен. Известно време функционира като Регионален център за научно-приложно обслужване. През 1962 -1963 г. е построена винарската изба с капацитет 150 000 кг грозде - първото по рода си избено съоръжение от тунелен подземен тип с постоянна естествена температура 12-14 градуса. 

Основни направления на научните изследвания

Опитната станция по лозарство и винарство (ОСЛВ) във Варна извършва научни изследвания и научно обслужване по лозарство и винарство: 

  • Агротехника на лозата – системи за  резитба и формировки; поддържане на почвената повърхност; интегрирана растителна защита. 
  • Технологии и асортименти на бели трапезни вина и розе. 
  • Консултации по лозарство и винарство. ОСЛВ във Варна разполага с химична лаборатория, в която са се извършвали физикохимичните анализи по лозарство и винарство. Лозовите насаждения са около 250 дка, от които 32 дка с десертни сортове и хибриди грозде и 220 дка с винени сортове. 

В резултат на проведената научно-изследователска работа в станцията е установено, че почвено-климатичните условия на Варненски район са подходящи за отглеждане на белите винени сортове. 

Продукция и услуги, които се предлагат 

Експерименталната база по лозарство разполага с колекция от 105 селекционирани в България и интродуцирани лозови сортове и хибриди, от които 89 десертни и 16 винени. Произвежда и предлага грозде от бели и червени винени и десертни, семенни и безсеменни сортове с различен срок на зреене: „Шардоне”, „Варненски мискет”, „Димят”, „Мискет Отонел”, „Совиньон блан”, „Супер ран Болгар”, „Черна перла”, „Мир”, „Брестовица”, „Приста”, „Русалка”, „Дунав” и др. Експерименталната винарска изба произвежда и предлага качествени бели трапезни вина с подчертан сортов аромат и хармоничен вкус: „Шардоне”, „Совиньон блан”, „Траминер”, „Мискет Отонел”, „Варненски мискет” и „Димят”. През годините от своето създаване, вината са спечелили на международни конкурси 32 златни и 36 сребърни медала. В ОСЛВ във Варна ДП се осъществява затворен цикъл на производство – от суровината грозде до крайния продукт – виното.

Научните и научно-приложните приноси:

  • Изясняване влиянието на системите за поддържане на почвената повърхност в лозята на Северното Черноморие върху вегетацията на лозата и структурата на почвата. 
  • Вписване в Националната сортова листа на интродуцирания сорт винено грозде „Палава”. 
  • Препоръки за включване в производството:  С цел обогатяване и разнообразяване на сортовата структура на десертното гроздопроизводство на Варненски район и задоволяване потребностите на пазара на сортовете „Мискет янтърен”, „Русенско без семе”, „Вита”, „Таиров” и „Русенско едро”; За обогатяване и разнообразяване асортимента на произвежданите бели вина във Варненски район на новосъздадените сортове „Мискет Сунгурларски”, „Дружба”, „Черноморски еликсир”, „Черноморски брилянт”, „Бисер” и на интродуцираните сортове „Палава”, „Кернер”, „Тарант”, „Бургуно биле” и „Ролан седе”. 
  • Препоръки за лозарството за използването на препарати за растителна защита с цел избягване негативното влияние върху качеството на произвежданите вина. 
  • Усъвършенстване технологията за производство на бели трапезни вина.