img

ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО КАЙСИЯТА И ЗЕМЕДЕЛИЕ СИЛИСТРА

7500 Силистра Местност Меджиди табия ул. „Десета” 4 +359878820530 e-mail: apricot@mbox.contact.bg

Опитната станция по кайсията и земеделие (ОСКЗ) в Силистра е правоприемник на Овощарската опитна станция, създадена с Постановление № 715 на Министерски съвет от 28 август 1952 г. 

Основни направления на научните изследвания

ОСКЗ е специализирано научно-изследователско учреждение със задача да извършва научно-приложна, експериментална, обслужваща и спомагателна дейност на национално ниво в областта на селекцията, интродукцията и агротехниката на кайсиевата култура в България. Разработва, експериментира и внедрява нови сортове, технологии и методи за анализ и оценка за производство и реализация на кайсиева продукция. В Опитната станция се съхранява, поддържа и обогатява националният кайсиев генофонд от 540 сортообразци на кайсията от местен и чуждестранен произход, няколко ботанически вида кайсии, включително далекоизточните „Ансу”, „Муме”, „Манджурска”, „Виолетова”, „Сибирска”, както и редица междувидови хибриди. Колекционният й фонд е включен в Европейския кайсиев каталог и представлява основа за широка селекционна програма.  В ОСКЗ са създадени 11 оригинални сорта кайсии: „Филипопол”, „Силистренска късна”, „Албена”, „Силистренска компотна”, „Късна ряховска”, „Късна дряновска”, „Роксана”,  „Боряна”, „Силистра 252”, „Дръстър” и „Истър”. Признати са две оригинални джанкови подложки за кайсията - „Жълта джанка 4” и „Айдемирска”, придаващи жизненост и дълголетие на кайсиевите дървета, и една сливова подложка „Зелена ренклода СД 4”, индуцираща умерен растеж на присадените сортове и една кайсиева подложка „Зарзала К1”. 


ОСКЗ осъществява изследователската си дейност в рамките на ССА, структурирана в  две основни направления:

  • Селекция, генетични ресурси и интродукция: Обхваща събиране, съхраняване, изучаване, използване и подобряване на генетичните ресурси при кайсиевата култура; генетични и селекционни изследвания за създаване на нови сортове и подложки за кайсията; проучване на факторите за преждевременното загиване (апоплексия) на кайсиевите дървета. 
  • Технологии за отглеждане на кайсиевата култура: Разработва агротехнологии за създаване и отглеждане на кайсиеви насаждения (балансирано хранене, торене и напояване); растителнозащитни технологии съобразно принципите на устойчивото земеделие и екологичното производство (интегрирано и биологично производство на плодове); развитие на методите и средствата за повишаване продуктивността на кайсиевите дървета и   качеството на плодовата продукция; технологии за производство на стандартен овощен посадъчен материал.

 

Продукция и услуги, които се предлагат

  • Разработване на технологични проекти, прогнози и програми за производство на кайсии и други овощни видове. 
  • Предлага висококачествена плодова продукция от разнообразни кайсиеви сортове. 
  • Произвежда стандартен овощен посадъчен материал, калеми от високодобивни и пазарно ориентирани сортове кайсии за условията на България и семена от подложки за кайсия. 
  • Предлага консултантски и експертни услуги в областта на овощарството; организира семинари за обучение на овощари и пепиниеристи, открити дни и изложби на кайсиеви плодове.