img

Опитна Станция по Земеделие – Видин

3700 Видин, Западна промишлена зона 94600618

Адрес: 3700 Видин, Западна промишлена зона
Тел.: +359 94 600 618
Факс: + 359 94 600 598
е-mail: kos_vidin@abv.bg

 

Основни направления на научните изследвания

Опитната станция по земеделие във Видин е единствената в Северозападна България за комплексни научно-приложни изследвания. Създадена е през 1951 г. с основна задача да работи по създаването на Сименталската порода в страната. През годините е работено в няколко основни направления: говедовъдство, дребни животни (овце, кози, свине, птици), пчеларство, фуражно производство и лозарство.

 • Разработване на селекционна програма за усъвършенстване на Сименталската порода говеда у нас.
 • Развъждане и усъвършенстване на Българската сименталска порода в комбинирано направление. Консолидиране на породата и повишаване на продуктивните й качества.
 • Развъждане и усъвършенстване на създадената синтетична популация млечни овце за подобряване на продуктивността и пригодността на вимето за машинно доене.
 • Проучване на показателите на родовитост и добив при високостъблено отглеждане на сорт „Гъмза” в района на Видинска област.
 • Приложение на етиленоотделящи препарати с цел стимулиране на ранното узряване на сорт „Гъмза”.

Продукция и услуги, които се предлагат

 • Разплодни телета и юници от порода „Българско Сименталско говедо”, придружени от племенно свидетелство за произход.
 • Разплодни агнета и кочове от порода СПБМ с генетически заложби за висока продуктивност, удостоверени от документ за произход.
 • Разработване на модулни ферми за отглеждане на телета и агнета, за разплод и угояване, както и на крави и овце за добив на мляко.
 • Разработване на програми, стратегии, концепции и прогнози за развитие на животновъдството и лозарството.
 • Провеждане на курсове за обучение и повишаване на квалификацията на начинаещи и действащи фермери.

По-важни научни проекти

 • „Проучване генетичната структура на породата „Българско Сименталско говедо” като предпоставка за засилване на млечната й продуктивност.
 • „Проучване ефективността на млечни ферми в зависимост от породата, капацитета и технологията на отглеждане”.
 • „Технологии за отглеждане на женски и мъжки телета през различните възрастови периоди, предназначени за разплод или за угояване”.
 • „Хранене на телета след коластрения период до 60-дневна възраст с краве мляко и добавка на различни пробиотици, органоминерали и други добавки”.
 • „Създаване на високомлечна синтетична популация овце чрез изпитване на различни схеми”.
 • „Изпитване влиянието на различни равнища на хранене върху продуктивността на млечни овце от Черноглавата плевенска и нейните кръстоски с породите „Източно фризийска” и „Аваси”.
 • „Установяване на подходяща система на резитба и натоварване на перспективни интродуцирани и новосъздадени сортове лози в основните лозарски райони”.
 • „Установяване на промишлена технология при различна гъстота на засаждане”.
 • „Ефективни технологии, биологични и химични средства за борба с плевелите в почвата”.