img

Научен съвет по овощарство и лозарство

Научният съвет по овощарство и лозарство:

  • Определя стратегически направления за научната дейност в направление овощарство и лозарство;
  • Обсъжда и предлага на председателя на Академията за финансиране на научни проекти от бюджета на Академията;
  • Приема годишните отчети за изпълнението на научните проекти;
  • Провежда процедури по Закона за развитието на академичния състав в Република България;
  • Изпълнява и други задачи, възложени му от управителния съвет на Академията, които са свързани с научната и образователната дейност.
Име
Доц. д-р Петко Минчев Минков, Овощарство, ИПЖЗ Троян
Проф. д-р Аргир Живондов, Селекция и семепроизводство на културните растения, ИО - Пловдив
Проф. д-р Валентина Божкова, Селекция и семепроизводство на културните растения, ИО - Пловдив
Проф. д-р Димитър Джилянов, Растениевъдство, АБИ - София
Проф. д-р Иван Цветков, Растениевъдство, АБИ - София
Проф. д-р Иван Пачев, Агрохимия, ИЛВ - Плевен
Проф. д-р Мирослав Иванов, Лозарство, ИЛВ - Плевен
Проф. дн Стефан Гандев, Овощарство, ИО - Пловдив
Доц. д-р Боряна Стефанова, Овощарство, ИПЖЗ - Троян
Доц. д-р Галина Дякова, Лозарство, ИЗС - Русе
Доц. д-р Димитър Сотиров, Селекция и семепроизводство на културните растения, ИЗ - Кюстендил
Доц. д-р Диян Георгиев, Овощарство, ИПЖЗ - Троян
Доц. д-р Здравко Наков, Лозарство, ИЛВ - Плевен
Доц. д-р Илияна Кришкова, Овощарство, ИЗ - Кюстендил
Доц. д-р Мария Георгиева, Овощарство, ИПЖЗ-Троян