img

Експертен съвет по "Животновъдство"

 

Експертният съвет по "Животновъдство" е помощен орган към изпълнителното бюро при оценката за възлагане и приемане изпълнението на научни проекти, които са финансирани от бюджета на Академията, за ефективно управление на научноизследователската дейност.

Съветът оценява нови, текущи и завършени проекти в областта на животновъдството, които са предложени от научните съвети на основните структурни звена на Академията, и дава становища за размера на финансирането им от нейния бюджет. 

Име
професор д-р Петя Колева Славова, Председател, Овцевъдство и козевъдство, ЗИ - Стара Загора
професор д-р Магдалена Георгиева Облакова, Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването, ЗИ - Стара Загора
професор д-р Мая Миткова Игнатова, Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите, ИЖН - Костинброд
професор д-р Паномир Иванов Ценов, Специални отрасли, НЦБ - Враца
доцент д-р Йорданка Илиева Йорданова, Говедовъдство и биволовъдство, ЗИ - Шумен
доцент д-р Слава Иванова Динева, Екология и опазване на екосистемите, ИРР - Варна
доцент д-р Павлина Димитрова Христакиева, Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването, ЗИ - Стара Загора
доцент д-р Соня Георгиева Иванова, Свиневъдство, ЗИ - Шумен
доцент д-р Таня Стефанова Иванова, Секретар, Овцевъдство и козевъдство, ИЖН - Костинброд
професор д-р Теодора Спасова Ангелова, Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването, ЗИ - Стара Загора
доцент д-р Цонка Атанасова Оджакова, Овцевъдство и козевъдство, НЦЖЗ - Смолян