img

Опазване и управление на растителните генетични ресурси в България

Ръководител: проф. д-р Тенчо Чолаков
От: 01.01.2017 До: 31.12.2020

Основната цел на проекта е опазването на наличното растително богатство от използваема зародишна плазма и утвърждаване на научно обоснована стратегия за съхранение и управление на биологичното разнообразие. Постигане на по-добро ниво на управление на дейностите, свързани с опазване и използване на културните видове и техните диви предшественици. Така ще се отговори на приоритетната цел в световен мащаб – ефективна консервационна дейност като средство за ограничаване на загубите от биоразнообразието, която се поставя и контролира от Конвенцията за биоразнообразието, Mеждународния договор за растителни генетични ресурси за прехрана и земеделие и Глобалната стратегия за съхранение на растителните генетичните ресурси.

Опазването на растителните генетични ресурси (РГР) от културната и дива флора, от местни популации и форми е приоритетна задача в глобален мащаб. Тя е формулирана в Конвенцията за опазване на биоразнообразието, Международния договор за растителни генетични ресурси (РГР) за храна и земеделие, Глобалната стратегия за съхранение на РГР, които подчертават нуждата от тяхното ефективно опазване като средство за ограничаване на загубата на биоразнообразие в глобален мащаб. Едно от най-големите предизвикателства на човечеството в момента е да бъде осигурена прехраната на хората и да бъде съхранена природата. Важна крачка в тази насока е повишаване продуктивността на културите при условия на понижени вложения, като наред с това се осигури устойчиво развитие и опазване на природните ресурси. Всяка страна е отговорна за съхранението на местната зародишна плазма - съдържаща гени с непосредствена или потенциална стойност. Биологичното разнообразие на България е неоценимо богатство, което наред с други показатели защитава националната идентичност на страната. Организираното и регулирано съхранение ex situ / in situ на националните РГР е наша отговорност и задължение, с което се осигурява възможност на поколенията за използване на видовото многообразие и за създаване на сортове, съответстващи на изискванията на времето. Възможностите, които нашата културна и дива флора предлага са големи и решаването на голяма част от проблемите на земеделието не може да се осъществи без този важен източник. Дейностите по идентификация, съхранение и устойчиво използване на РГР в страната са координирани на национално ниво. Институтът по растителни генетични ресурси Садово (ИРГР), заедно с Националната генбанка, е център за страната в съхранението и използването на зародишната плазма от културните растения и техните диви родственици. В по-широк смисъл Националната генбанка се явява субект в международната система от национални, регионални и международни центрове за опазване на растителното разнообразие и като такъв се контролира от експертите на Bioversity International и от Европейската програма по растителни генетични ресурси (ECPGR). В политически контекст ИРГР се явява изпълнител по прилагане на: Конвенцията за Биологично Разнообразие (1992), Националната стратегия за опазване на биоразнообразието (1994), Стратегически план за биологичното разнообразие 2011-2020 (МОСВ), както и общоевропейската политика за биоразнообразието 2011-2020 и Глобалната стратегия за опазване на растенията 2011-2020.

Име