program

НП „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ-2”

Селскостопанска академия е бенефициент по Националната програма „Млади учени и постдокторанти-2” (НПМУПД-2), одобрена с Решение № 206 от 07.04.2022г. на Министерски съвет. Програмата е продължение на една от добрите практики за привличане и подкрепа на кариерното развитие на млади учени (МУ) и постдокторанти (ПД) в българските публични научни организации (НО) и държавни висши училища (ДВУ). 

Целта на НПМУПД-2 е привличане и задържане на талантливи млади хора за научноизследователска работа и въвеждане на подкрепящи мерки, които да направят България активен участник в Европейското научноизследователско пространство (ЕНП). Очаква се изпълнението й да насърчи МУ и ПД към научноизследователска работа и да подпомогне тяхното кариерно развитие. Крайната цел е създаване на ново поколение висококвалифицирани учени, провеждащи качествени научни изследвания, отговорни към обществото, и с резултати, подпомагащи изпълнението на Националната стратегия за развитие на научните изследвания (НСРНИ).

Срокът на Програмата е до края на 2025г. и следва да се изпълнява на два етапа със следната  продължителност: 

  • I етап,  от 2022 г. до края на 2023 г. 
  • II етап, от началото на 2024 г. до края на 2025 г. 

Дейността на Националната програма „Млади учени и постдокторанти - 2“ е организирана в два модула. По първия ще се привличат и назначават млади учени, които нямат договор за работа с конкретно висше училище или научна организация. Могат да бъдат подкрепяни и вече назначени асистенти, главни асистенти и докторанти, включително в задочна и самостоятелна форма на обучение, до 10 години след придобиване на първа образователно-квалификационна степен „магистър“. Новоназначените млади учени ще получават възнаграждение от 1200 лв. на месец. Тези от тях, които вече са наети по друг договор в същата организация, ще получават допълнително от 300 до 800 лв. месечно. И в двата случая са включени средствата за осигуровки за сметка на работодателя.

Вторият модул „Постдокторанти“ е предназначен за учени с образователна и научна степен „доктор“ от българско или чуждестранно висше училище или научна организация, придобита преди не повече от пет години. Те кандидатстват за финансова подкрепа с проектно предложение по актуална научна тема. Проектът трябва да бъде на високо научно ниво, да има детайлна програма и подробен финансов план. Срокът за изпълнение на проектите е до 24 месеца. С предимство ще се класират постдокторанти, които не работят в конкретно висше училище или научна организация. Възнаграждението за новоназначените постдокторанти е от 2000 до 3000 лв. на месец с включени средства за осигуровки за сметка на работодателя и за допълнителни възнаграждения за образователна и научна степен „доктор“. Тези, които са от друга държава или населено място, могат да получават допълнително до 1000 лв. месечно за квартирни разходи. Постдокторантите, вече наети в съответното висше училище или научна организация, ще получават допълнително между 400 и 800 лв. на месец с включени средства за осигуровки за сметка на работодателя.

Финансирането на дейностите по Националната програма се извършва със средства, осигурени от средствата за изпълнение на НСРНИ в централния бюджет, които се предоставят чрез бюджета на Министерството на образованието и науката (МОН) на бенефициентите  - публични НО и ДВУ.

Със Заповед № РД04-121/20.07.2022г. на Председателя на Селскостопанска академия се сформира комисия, която да изработи механизъм и правила за прозрачен конкурсен подбор на кандидатите и да предложи разпределение на получените по програмата средства към структурните звена на ССА. Обявите за набиране на кандидати по двата модула: „млади учени” и „постдокторанти” ще бъдат публикувани допълнително на настоящата електронна страница, а за постдокторантите - и на електронния портал Euraxess.- виж текста на Заповедта.

За повече информация, моля отворете следния линк: https://web.mon.bg/bg/101140;

Име
ЗАПОВЕД РД04-121/20.07.2022 Свали
ПРАВИЛА ЗА ПРОЗРАЧЕН ПОДБОР НА КАНДИДАТИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ -2” В СТРУКТУРНИТЕ ЗВЕНА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ (Бг) Свали
НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ ПО МОДУЛ „ПОСТДОКТОРАНТИ“ ОТ ННП „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2“ В СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Свали
НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ ПО МОДУЛ „ПОСТДОКТОРАНТИ“ ОТ ННП „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2“ В СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ (англ.) Свали
КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА КАНДИДАТИТЕ ПО МОДУЛ „МЛАДИ УЧЕНИ“ Свали
ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МОДУЛ „МЛАДИ УЧЕНИ” Свали
ОБРАЗЕЦ НА ПРОЕКТ ЗА МОДУЛ "ПОСТДОКТОРАНТИ" (БГ) Свали
ОБРАЗЕЦ НА ПРОЕКТ ЗА МОДУЛ "ПОСТДОКТОРАНТИ" (Англ.) Свали
ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МОДУЛ „ПОСТДОКТОРАНТИ” (БГ) Свали
РЕЗУЛТАТИ МОДУЛ "МЛАДИ УЧЕНИ” (Покана, публикувана на 9.08.2022 г.) Свали
РЕЗУЛТАТИ МОДУЛ „ПОСТДОКТОРАНТИ” (Покана, публикувана на 9.08.2022 г.) Свали
НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ ПО МОДУЛ „ПОСТДОКТОРАНТИ“ ОТ НПМУПД–2 В ССА - втора покана (БГ)) Свали
НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ ПО МОДУЛ „ПОСТДОКТОРАНТИ“ ОТ НПМУПД–2 В ССА - втора покана (Англ.) Свали
ОБРАЗЕЦ НА ПРОЕКТ ЗА МОДУЛ "ПОСТДОКТОРАНТИ" (БГ) - Втора покана Свали
ОБРАЗЕЦ НА ПРОЕКТ ЗА МОДУЛ "ПОСТДОКТОРАНТИ" (Англ. ) - Втора покана Свали
ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МОДУЛ „ПОСТДОКТОРАНТИ” (БГ) - ВТОРА Свали
ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МОДУЛ „ПОСТДОКТОРАНТИ” (Англ.) - ВТОРА Свали
РЕЗУЛТАТИ МОДУЛ „ПОСТДОКТОРАНТИ” (Втора покана) Свали