НЦЖЗ - Смолян

01.09.2023 - 01.10.2023 Професор

Процедура за заемане на академичната длъжност „професор“Професионално направление: 6.3 ЖивотновъдствоНаучна специалност: „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването“

Прегледай

ИПАЗР „Никола Пушкаров“ – София

13.06.2023 - 13.07.2023 Професор

Процедура за заемане на академичната длъжност „професор“Професионално направление: 6.1 РастениевъдствоНаучна специалност: „Почвознание“

Прегледай

Институт по земеделие - Кюстендил

18.01.2023 - 18.02.2023 Професор

Процедура за заемане на академичната длъжност "професор"Професионално направление: 6.1 РастениевъдствоНаучна специалност: „Селекция и семепроизводство на културните растения ”

Прегледай

ЗИ – Стара Загора

14.12.2022 - 14.01.2023 Професор

Процедура за заемане на академичната длъжност „професор“Професионално направление: 6.3 ЖивотновъдствоНаучна специалност: „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването“

Прегледай

Институт по планинско животновъдство и земеделие - Троян

24.10.2022 - 24.11.2022 Професор

Процедура за заемане на академичната длъжност "професор"Професионално направление: 6.1 РастениевъдствоНаучна специалност: „Овощарство”

Прегледай

Институт по планинско животновъдство и земеделие - Троян

07.10.2022 - 07.11.2022 Професор

Процедура за заемане на академичната длъжност "професор"Професионално направление: 6.1 РастениевъдствоНаучна специалност: „Овощарство”

Прегледай

Институт по планинско животновъдство и земеделие - Троян

30.09.2022 - 30.10.2022 Професор

Процедура за заемане на академичната длъжност "професор"Професионално направление: 6.1 РастениевъдствоНаучна специалност: „Овощарство”

Прегледай

ИРГР - Садово

30.09.2022 - 30.10.2022 Професор

Процедура за заемане на академичната длъжност "професор "Професионално направление: 6.2. Растителна защитаНаучна специалност: „Растителна защита (фитопатология)“

Прегледай