Доц. д-р Илиян Баджаков и гл. ас. д-р Ивайла Динчеваот Агробиоинститут, гр. София осъществиха Еразъм+ мобилност в Агрономически факултет на Менделов университет, гр. Бърно.Проведената мобилност спомогна за обмяна на опит и проучване на настоящите т...

Прочети

В периода 11 – 15 ноември, 2019 година, Доц. д-р Пламен Маринов-Серафимов и гл. ас. д-р Ирена Голубинова от Институт по фуражните култури, гр. Плевен осъществиха мобилност в Земеделски институт към Университет „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Скопие, ...

Прочети

В периода 4 - 8 ноември, 2019 година, ас. Цветелина Добрева от Институт по Земеделие, гр. Карнобат осъществи Еразъм+ мобилност в Факултет по Агробиотехнически науки, Университет „Йосип Юрай Щросмайер“, Осиек, Хърватия.Проведената мобилност включваш...

Прочети

Проф. д-р Драгомир Вълчев, проф. Дарина Вълчева, ас. Таня Неделчева - Иванова и ас. Ивелина Вълчева от Институт по земеделие, гр. Карнобат осъществиха в периода 6 – 10 май, 2019 година мобилност в Егейски земеделски научен институт.По време на мобил...

Прочети

В периода 14 – 18 май, 2019 година, гл. ас. д-р инж. Димитър Димитров от Институт по лозарство и винарство, гр. Плевен осъществи мобилност в Университет на Загреб. Мобилността беше реализирана в катедра „Лозарство и винарство“ към Агрономическия факу...

Прочети

Доц. д-р Станислав Стаматов и гл. ас. д-р Николая Велчева от Институт по растителни генетични ресурси ,,К. Малков”, гр. Садово осъществиха мобилност в Аграрен факултет към Политехнически Институт, гр. Бежа, Португалия.Доц. д-р Станислав Стаматов изн...

Прочети

В периода 14 – 20 април, 2019 година, доц. д-р Весела Браничева-Петрова от Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“, гр. София осъществи мобилност в Университет Дикле, Диарбекир, Турция.По време на мобилността бях...

Прочети

Поредната мобилност на служител на Селскостопанска академия по програма „Еразъм+“ бе реализирана в Република Северна Македония. В периода 14-18.10.2019 г. в Институт за сточарство, към Университет „Св.Св. Кирил и Методий“, Скопие се обучава доц. д-р ...

Прочети