img

Еразъм+ мобилност във Висш агрономически институт, Лисабон

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 04 – 08 септември 2023 година, гл. ас, д-р, инж. Мария  Иванова и доц. д-р инж. Весела Петрова-Браничева от  ИПАЗР “Н. Пушкаров“- София осъществиха мобилност с цел обучение в Научноизследователски център LEAR, от Асоциирана лаборатория TERRA, към Висш агрономически институт, гр. Лисабон, Португалия.

Българските учени се запознаха с моделISAREG, с необходимите за него входни данни, структурата, методиката и последователността на работа с модела, както и тълкуването на изходните данни. Под ръководството на доц. д-р Паула Паредес  моделът ISAREG, за симулация на водния баланс на почвата, беше проигран с набор от данни за климат, култури (домати и пипер) и почви в Софийско поле и  калибриран с действителни данни за 2020 -2021 година за култури домати и пипер, като беше установена евапотранспирацията и нуждите на вода.

При посещение на опитното поле към Института, гостите от България се запознаха с прилаганата напорна инсталация за капково напояване и фертигация на овощни дървета: лозя, портокали, ябълки и сливи.


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.