img

Еразъм+ мобилност във Валонски селскостопански изследователски център, Жамблу

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 22 – 26 април 2024 година,  гл. ас. д-р Красимира Танева, гл. ас. д-р Спасимира Недялкова и доц. д-р Рангел Драгов от Институт по полски култури – Чирпан осъществиха мобилност с цел обучение във Валонски селскостопански изследователски център, гр. Жамблу, Белгия.

Участниците в мобилността със труктурата на Валонски селскостопански изследователски център и неговата научно-изследователска работа в различните департаменти, както и със значението на научно-изследователската работа на различните департаменти за фермерите в Южна Белгия. Бяха посетени експериментално опитните полета по селекция на житни култури и наблюдавани всички звена на селекционния процес. Бяха обсъдени възможности за обща бъдеща научно-изследователска работа под формата на проекти с твърда пшеница.

Българските учени се запознаха с дейността на отделите агрометеорология и отглеждане на полски култури и участваха в разчитане на резултати в реално време за по-добро разбиране на получените данни от метеорологичните станции. В отдела по растителна защита на житни гостите от ИПК-Чирпан се запознаха с дейностите по разработването на технологии за отглеждане на житни култури и залаганите опити с хербициди и фунгициди.  


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.