img

Еразъм+ мобилност във Факултет по агрономство, Чачак

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 14 – 18 август 2023 година,  доц. д-р Мариета Нешева от Институт по овощарство – Пловдив осъществи мобилност с цел обучение във Факултет по агрономство, гр. Чачак, Сърбия към Университета в Крагуевац.

Доц. Д-р Нешева посети лабораториите и залите за обучение във факултета и се запозна с изследователите, работещи там, направленията, по които работят, апаратурата и методите за анализ. В Институт по овощарство бяха посетени лабораториите за проучване на овощни генетични ресурси, провеждане на вирусологични анализи, химични анализи на плодове и лаборатория за ин-витро размножаване на овощни видове. Доц. Нешева се запозна с методика за определяне на подходящи опрашители при череши  и традиционни практики за преработка на плодове.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.