img

Еразъм+ мобилност в Земеделски институт към Университет „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Скопие, Република Северна Македония

В периода 11 – 15 ноември, 2019 година, Доц. д-р Пламен Маринов-Серафимов и гл. ас. д-р Ирена Голубинова от Институт по фуражните култури, гр. Плевен  осъществиха мобилност в Земеделски институт към Университет „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Скопие, Република Северна Македония.

 Учените представиха лекции с експериментални резултати по въпроси, свързани с проблеми на химична борба срещу плевелите при бобови и житни фуражни култури, проблемите при алелопатичните проучвания при лабораторни условия и възможностите за приложение на алелопатията като елемент от стратегията за борба срещу плевелите, селекцията и семепроизводството на видове от род Sorghum, селекционно-подобрителната работа и възможностите за приложение на фуражните култури в сеитбообращенията.

По време на мобилността са подготвени две споразумения за сътрудничество.