img

Еразъм+ мобилност в Университет „Св.Св.Кирил и Методий”, Скопие

По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 14 – 18 юни 2021 година, доц. д-р Пламен Маринов-Серафимов от Институт по фуражните култури – Плевен осъществи мобилност с цел преподаване в Университет „Св.Св.Кирил и Методий”, Земеделски институт, Скопие, Република Северна Македония. 

В серия от лекции доц. д-р Маринов-Серафимов представи различни аспекти на борбата с плевелите     при видове от род Sorghum - . „Химична борба срещу плевелите при видове от род Sorghum (суданка, сорго и техническо сорго (метла).“, „Регулиране на плевелната плътност при видове от род Sorghum (суданка, сорго и техническо сорго (метла) чрез алтернативни и биологи ни методи“, „Възможности за преодоляване на фитотоксичния ефект при приложение на съвременни хербициди при техническо сорго (метла) и соя чрез добавяне на имуностимуланти, наноторове и други биологично активни вещества“, „Проблеми при извършване на алелопатични изследвания при лабораторни и оранжерийни условия“ и „Предимства и недостатъци при използване на техническото сорго (метла) - фураж, семена и суровина за индустрията“.

В рамките на осъществената мобилност доц. д-р Маринов-Серафимов обсъди със заместник декана на Факултет по аграрни науки и храна доц. д-р Ромина Кабранова възможността за подписване на споразумение за сътрудничество за съвместна дейност.