img

Еразъм+ мобилност в Университет Яманаши, Кофу

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 25 – 29 септември 2023 година, гл. ас. д-р Милена Митова от  ИПАЗР „Никола Пушкаров“ - София осъществи мобилност с цел обучение в Университет Яманаши, Кофу, Япония.

По време на мобилността беше приложен моделът SWAT за водосбора на река Русенски лом. Беше извършена подготовка на входните данни и беше създаден проект чрез модела SWAT-CUP-2019. Беше извършен анализ на качеството и пълнотата на входната информация и данните за калибриране и валидиране. Беше определена значимостта на комбинация от параметри спрямо целевата функция, като шест от началните параметри, определени с висока чувствителност, бяха оставени за ново калибриране. Валидирането на калибрираните данни беше извършено чрез  SWAT-CUP.


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.