img

Еразъм+ мобилност в Университет по агрономически науки и ветеринарна медицина – Букурещ

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 11 – 15 декември 2023 година, доц. д-р Галина Дякова, ас. Ралица Минчева и гл. ас. д-р Светлана Стоянова от Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“ - Русе осъществиха мобилност с цел обучение в Университет по агрономически науки и ветеринарна медицина – Букурещ, Румъния.

Гостите от България посетиха Земеделския факултет и се запознаха с провежданите изследвания по възстановяване на почвеното плодородие, анализите на почви, фитотехнически анализи и анализи за получаване на качествена продукция от полски, лечебни и ароматни растения. В катедра „Растителна защита“ бяха разгледани музейните сбирки по фитопатология и ентомология и обсъдени употребата на органични продукти в растителната защита. В Изследователския център за изследване качеството на храните и земеделските продукти към университета бяха посетени шест от тринадесетте лаборатории, като във всяка лаборатория българските учени се запознаха с провежданите изследвания и използваната апаратура. 

В оранжерийния комплекс и разсадника за цветя, овощни и декоративни дървета, ръководителят на комплекса запозна българските гости с архитектониката на двете оранжерии – Холандки и Китайски тип. Беше представена зоната за подготовка на разтворите за хидропонните култури, хладилните камери за съхраняване на растителни материали, центъра за контрол на температурата и влажността на въздуха в отделните клетки.  В опитното поле, разположено в съседство, беше разгледана Ампелографската колекция с лозови сортове. 


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.