img

Еразъм+ мобилност в Университет на Нови Сад, Сърбия

По Договор № 2020-1-BG01-KA103-078128, в периода 23 - 27 май 2022 година, гл. ас. д-р инж.Мария Събева от Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ - Садово осъществи мобилност с цел обучение в Аграрния факултет на Университет на Нови Сад, Сърбия.

Д-р Събева се запозна с дейността на Аграрния факултет и посети лабораторията за здравен контрол на растителен и посадъчен материал, практически занимания на студенти и лаборатория за анализ на семенни и почвени проби.