img

Еразъм+ мобилност в Университет Крагуевац

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 18 – 22 март 2024 година,   проф. д-р Дарина Вълчевапроф. д-р Драгомир Вълчев и ас. Веселина Добрева от Институт по земеделие – Карнобат осъществиха мобилност с цел обучение в Агрономическия факултет на Университет Крагуевац, Република Сърбия.

Българските учени се запознаха с обучението на докторанти  и обсъдиха възможности за специализация на докторанти от Селскостопанска академия в  Университет Крагуевац. С ръководството на факултета домакин бяха обсъдени състоянието и перспективите на научните изследвания, финансирането и възможностите за кандидатстване по европейски проекти. Българските гости представиха пред преподавателския състав историята и настоящата дейност на Институт по земеделие – Карнобат и състоянието на аграрната наука в България.

При посещение на Научния институт по овощарство в Чачак участниците в мобилността се запознаха със залагането, организирането и извеждането на научно-експерименталната работа по селекция, семепроизводство и агротехника на овощните култури. Беше усвоена и методика за определяне остатъци от пестициди в зърното на ечемик и пшеница чрез високоефективна течна хроматография.   


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.