img

Еразъм+ мобилност в Университет Кобе

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 20 – 24 ноември 2023 година,  проф. д-р Виолета Божанова, проф. д-р Елена Тодоровска, Нина Йолова и инж. Мария Юнакова от Централна администрация на Селскостопанската академия  осъществиха мобилност с цел обучение в Университет Кобе, Япония.

Целите на мобилността бяха възстановяване на контактите и създаване на условия за обмяна на опит и знания в областта на аграрната наука, реализиране на съвместни проекти, а така също и проучване на възможностите за обмен на изследователи между структурните звена на Университета в Кобе и институтите на Селскостопанската академия. 

Представителите на Академията се запознаха с дейността на изследователските центрове, екипите, правилата и възможностите за обмен на докторанти и млади учени в областта на аграрните науки, биотехнологиите и безопасността на храните.

Интересен акцент по време на мобилността беше работната среща с проф. Румяна Ценкова – преподавател в Университета в Кобе и основател на международ

ното общество по аквафотомика и посещението на първата в света индустриална лаборатория за аквафотомика, извършваща изследвания в селскостопанския сектор, Yunosato Aquaphotomics Lab.

След проведените разговори и представянето на основните направления и резултати от работата на Университета в Кобе и Селскостопанска академия, бяха установени области за сътрудничество не само в областта на научната дейност, но и в сферата на повишаване на квалификацията на учените от двете страни, както и възможностите за обмен на докторанти и постдокторанти. 

В резултат на ползотворните срещи бе изготвен проект на Меморандум за дългосрочно сътрудничество между японския университет и Селскостопанска академия, който предстои да бъде подписан.


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.