img

Еразъм+ мобилност в Университет „Йосип Юрай Щросмайер”, Осийек

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 04 – 08 март 2024 година, доц. д-р Боряна Дюлгерова и гл. ас. д р Николай Дюлгеров от Институт по земеделие – Карнобат осъществиха мобилност с цел обучение в Университет „Йосип Юрай Щросмайер”, Осийек, Хърватия.

Домакините запознаха българските си гости със структурата на университета и съоръженията и представиха основните теми на изследвания свързани с качеството на ечемично зърно. Учените от Институт по земеделие – Карнобат взеха участие в измерване на съдържанието на бета-глюкани в ечемичното зърно. Под ръководството на проф. Марко Юкич участваха в определянето на съдържанието на амилоза и амилаза в брашно от пивоварен ечемик и малц и на практика се запознаха с работата на апаратурата. Българските учени участваха и в подготовката на проби и определянето с пламъков атомно-абсорбационен спектрометър на съдържанието на микроелементи, имащи значение за хранителната стойност на зърното. Обучението даде възможност да се запознаят с най-новите проучвания в областта на качеството на ечемика за хранителни цели.


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.