img

Еразъм+ мобилност в Университет ЕГЕ, Измир

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 11 – 15 септември 2023 година, Невин Марям и Иво Турфандов от Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“ - Русе осъществиха мобилност с цел обучение в Университет ЕГЕИзмир, Република Турция.

Гостите от България се запознаха със структурата на университета и неговия кампус. В аграрния факултет, домакините представиха учебната и научната работа и наличната апаратура за извършване на изследвания. В оранжерийния комплекс гостите от Русе се запознаха с различните оранжерии и техните съоръжения. Беше посетено опитното поле и наблюдавани насаждения от ароматни и лечебни растения.  Бяха обсъдени и техниките за отглеждане при различните климатични условия в България и Турция и прилаганите сеитбообръщения, торене при различни типове почви и предшественици.  

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.