img

Еразъм+ мобилност в Университет „Аристотел“, Солун

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 11 – 15 март 2024 година, доц. д-р Жеко Радев от Институт по тютюна и тютюневите изделия – Марково осъществи мобилност с цел обучение в Университет „Аристотел“, Солун, Гърция.

Мобилността беше осъществена в Лабораторията по пчеларство към Аграрно училище при Университет „Аристотел“. Заедно с домакините бяха коментирани научните интереси и проекти на двете страни и проектите, по които се работи. Беше проведена задълбочена дискусия по отношение на методите за опазване на индиферентната ентомофауна в растителната защита. По време на мобилността бяха симулирани и извършени експериментални проучвания на прилагането на различни вещества, като потенциални пестициди и тяхното въздействие върху медоносни пчели и техните продукти. За проследяването на въздействието на различни вещества, през различни интервали от време, бяха вземани и подлагани на анализ експериментални проби.Заедно с гръцките колеги бяха анализирани получените данни и резултати и направени редица заключения.


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.