img

Еразъм+ мобилност в Университет „Йосип Юрай Щросмайер”, Хърватия.

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 13 – 19 септември 2023 година, доц. д-р Теодора Михова-Чавдарова от  Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян осъществи мобилност с цел преподаване в Агробиологически факултет на Университет „Йосип Юрай Щросмайер”, Осийек, Хърватия.

Доц. д-р  Михова-Чавдарова запозна представители на ръководството на Агробиологическия факултет с дейността на института в Троян и изведе серия от лекции в областта на растениевъдството. Беше представена ролята на плодоволекарствените култури в съвременното земеделие и иновативни продукти от тези култури, както и методи за размножаване на нетрадиционни овощни култури. Д-р Михова-Чавдарова  разказа за местните генетични ресурси от родове Malus и  Chaenomeles, както и приложението и значението на видовете от род Chaenomeles.
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.