img

Еразъм+ мобилност в Тракийски Университет, гр. Одрин

По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 21 – 25 март 2022 година, гл. ас. д-р Рангел Драгов от Институт по полски култури – Чирпан и доц. д-р Николая Велчева и доц. д-р Златина Ур от Институт по растителни генетични ресурси ,,К. Малков” – Садово осъществиха съвместна мобилност с цел преподаване в Научноизследователски център по растителна селекция към Тракийски Университет, гр. Одрин, Република Турция. 

Д-р Драгов изнесе лекции в областта на селекцията на твърда пшеница – източници на генетично разнообразие; методи на отбор; използване на диалелни кръстоски и традиции, постижения и предизвикателства при селекцията на твърда пшеница в България.

Доц. д-р Велчева изведе лекционен курс във връзка с устойчивото управление на съхранените в генбанка колекции растителни ресурси с оглед използването на тяхното генетично разнообразие в селекцията и в частност: обогатяване, документация, участие в международни мрежи, приложение на интелигентна информационна система.

Доц. д-р Ур запозна студентите с: направления на научно-изследователската работа на Програмата по селекция на пшеница в ИРГР Садово, България; технологични решения за отглеждане на обикновена зимна пшеница, подходящи за променливите климатични условия; новите сортове обикновена зимна пшеница във връзка с настъпващите климатични промени и приложението на методите на интелигентното земеделие за осъществяване на прецизна борба с плевелите при обикновена зимна пшеница.

„Съвместната мобилност с доц. д-р Златина Ур – селекционер на обикновена зимна пшеница и гл. ас. д-р Рангел Драгов – селекционер на твърда пшеница обогати дискусиите, свързани с опазването на растителните генетични ресурси, в посока целево използване на съхранения генофонд в селекционните програми по основни продоволствени култури“ – сподели след завръщането си доц. д-р Велчева.