img

Еразъм+ мобилност в Талински технологичен университет, Естония

По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 07 – 11 юни 2021 година, гл. ас. д-р инж. Димитър Димитров от Институт по лозарство и винарство – Плевен осъществи мобилност с цел обучение в Талински технологичен университет, гр. Талин, Естония. 

По време на мобилността в катедра „Химия и биотехнология“, д-р Димитров се запозна със структурата и извършваните научни изследвания в подразделение „Хранителни технологии“. Българският учен участва в извършване на хроматографски анализ на бяло вино, сорт Мискет Кайлъшки, посредством газова хроматография - масспектрометрия – олфактометрия и дегустационен анализ на вина, получени от сортове – селекция на института в Плевен. Бе посетена и винарната „Vein villa“, където бяха дискутирани подбрани вина от последната ѝ реколта.

Д-р Димитров представи презентация на тема „Резултати от газова хроматография на вина в Институт по лозарство и винарство, гр. Плевен. Нов „киселинно-ацетатен индекс за определяне киселинната стабилност на вина“ и обсъди с естонските колеги възможностите за бъдещо сътрудничество и съвместни изследвания, свързани с биологичния потенциал и антиоксидантната активност на вина.