img

Еразъм+ мобилност в Политехнически университет на Коимбра, Португалия

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 18 – 22 септември 2023 година,  доц. д-р. Емил Димитров от Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“- София осъществи мобилност с цел обучение в Политехнически университет на Коимбра, Португалия.

Доц. д-р. Димитров посети производствените площи за биологично производство на различни селскостопански култури, зеленчуково поле за конвенционално производство и сертифицирано биологично поле за отглеждане на ароматни растения. Българският учен се запозна и с дейността на стопанство за отглеждане на зеленчуци, в което се прилага система за комбинирано управление на земята, комбинираща земеделие и горско стопанство. Ръководителят на лабораторията за физикохимични изследвания на почвата в университета домакин запозна д-р Димитров с различни методи и апаратура за определяне на основни почвени свойства и го покани за съвместна дейност свързана с изследвания на горските почви в Португалия.  


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.