img

Еразъм+ мобилност в Научно-практически институт по биотехнологии в животновъдството и ветеринарната медицина

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 10 – 14 юли 2023 година,  гл. ас. д-р Евгения Ачкаканова  от Институт по животновъдни науки – Костинброд осъществи мобилност с цел обучение в Научно-практически институт по биотехнологии в животновъдството и ветеринарната медицина,  Максимовка, Република Молдова.

Д-р Ачкаканова се запозна с действащото законодателство в Република Молдова в областта на животновъдството, анализа, съхранението и използването на генетичните ресурси в животновъдството, използването и разпространението на високопродуктивни породи  с цел повишаване доходите на земеделските производители. Беше проучено взаимодействието на учените в Република Молдова с практиката за производство на качествени, здравословни храни. При посещения на ферми беше наблюдаван процесът на контрол и регистрация на млечната продуктивност на овцете. Бяха обсъдени възможностите за подготовка на съвместни проекти между двата института, обучения и обмяна на опит.


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.