img

Еразъм+ мобилност в Научен институт по фуражни растения, Трубско

По Договор № 2020-1-BG01-KA103-078128, в периода 20– 24 юни 2022 година гл. ас. д-р Светлана Стоянова от Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“- Русе, осъществи мобилност с цел обучение в Научен институт по фуражни растения, Трубско, Чехия.

Д-р Стоянова посети Агрономическия отдел, където бе запозната с вземането на почвени проби и изследването на физическите и химически свойства на почвата. В отдела по генетични ресурси българският учен посети лаборатория за отглеждане на земни пчели с цел опрашване, а в отдела по растителна защита присъства на отчитане на полски опит с десиканти. В отдела по физиология на растенията д-р Стоянова се запозна с най-новите постижения на селекцията при полските фуражни култури.