img

Еразъм+ мобилност в Национален институт за научни изследвания и развитие на почвознанието, агрохимията и околна среда – Букурещ

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 11 – 15 декември 2023 година, гл. ас. д-р Илиана Иванова, ас. Гергана Иванова-Ковачева и гл. ас. д-р Любомир Иванов от Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“ - Русе осъществиха мобилност с цел обучение в Национален институт за научни изследвания и развитие на почвознанието, агрохимията и околна среда (ICPA)– Букурещ, Румъния.


Учените от ИЗС-Русе посетиха лабораториите в института и се запознаха с направленията на работа, използваните методики и методи за анализ. В Лабораторията по почвознание Dr. Monica DUMITRAȘCU представи методите на обработка на почвени проби и окачествяване на химически торове, и въздействието им върху земеделските култури. В Лаборатория по почвена биология и опазване на околната среда ръководителят на лабораторията запозна българските гости с изследване на органични отпадъци с продължителна устойчивост в околната среда. В Лабораторията по физико-химичен анализ на почвите, агрохимия и опазване на околната среда бяха наблюдавани елементен анализатор, газ-хроматограф, газ-хроматограф с ECD детектор и атомно-абсорбационен спектрометър.

На среща с директора на института и част от ръководителите на лаборатории бяха дискутирани идеи за бъдеща съвместна работа и възможностите за съвместно участие в международни проекти.Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.