img

Еразъм+ мобилност в Национален институт за научни изследвания и развитие на почвознанието, агрохимията и околна среда, Букурещ

По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 21 – 25 март 2022 година, доц. д-р Весела Петрова-Браничева и гл. ас. д-р инж. Мария Иванова от Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ – София осъществиха мобилност с цел обучение в Национален институт за научни изследвания и развитие на почвознанието, агрохимията и околна среда (INCDPAPM-ICPA), Букурещ, Румъния. 

Основната цел на мобилността беше запознаване с различни модели на симулация на връзката „климат-почва-култура“ за прогнозиране на ефектите от изменението на климата върху елементите на водния баланс и добивите на културите. Симулационните модели ще бъдат приложени за оптимизиране на управлението на земеделските практики и структура на културите в уязвимите към суша зони.