img

Еразъм+ мобилност в Изследователски институт по фуражни култури, Троубско, Република Чехия

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 13 – 17 ноември 2023 година, ас. Петър Николов, гл. ас. д-р Евгения Жекова и ас. Галин Гинчев от Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“ - Русе осъществиха мобилност с цел обучение в  Изследователски институт по фуражни култури, Троубско, Република Чехия.

Българските учени се запознаха с историята, структурата и дейността на института домакин и обсъдиха проблемите пред земеделската наука в Централна и Източна Европа. Беше посетен отдел „Физиология на растенията и генетика“, където се работи по проблемите на физиологията на фуражните култури. В молекулярната лаборатория беше наблюдаван процес на изолация и идентификация на симбиотични бактерии, а в лабораторията за детекция на ГМО бяха демонстрирани проби в процес на обработка. В отдел „Агротехника“ бяха наблюдавани анализи на физичните свойства на почвата и посетени производствените помещения и оранжерийния комплекс, а в отдел „Растителна защита“ бяха обсъдени новите методи за повишаване на почвеното плодородие чрез покривни култури.

На опитните полета на института бяха наблюдавани изпитваните култури и   използваната техниката и инвентар.


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.