img

Еразъм+ мобилност в Институт по тютюн, Прилеп

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 08 – 12 април 2024 година, ас. Иван Велинов от Институт по Тютюна и Тютюневите Изделия – с. Марково осъществи мобилност с цел обучение в Институт по тютюн, гр. Прилеп. Република Северна Македония.

Асистент Велинов се запозна с колектива на института домакин и лабораториите, в които се извършват изследванията. Бяха представени генбанката, съдържаща голяма колекция от тютюневи семена на различни сортове; лабораторията за окачествяване на тютюнева суровина; лабораторията по химия и акредитираната агрохимическа лаборатория. 

В агрохимическата лаборатория българският учен беше запознат с устройството, софтуера и метода на работа на Атомно-абсорбационния спектрофотометър. Бяха изработени стандарти за калибрация и извършено калибриране на спектрофотометъра. В карая на мобилността бяха обсъдени получените данни от работата със спектрофотометъра и направено обобщение на получените резултати по време на съвместната работа.


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.