img

Еразъм+ мобилност в Институт по селекция и аклиматизация на растенията – национален изследователски институт, гр. Блоние

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 25 – 29 септември 2023 година, гл. ас. д-р Божидар Кьосев от  ИРГР „Константин Малков“-Садово осъществи мобилност с цел обучение в Институт по селекция и аклиматизация на растенията – национален изследователски институт, гр. Блоние, Полша.

По време на мобилността бяха посетени пет лаборатории по генетични изследвания, сред които и единствената  акредитирана лаборатория по детекция мна ГМО молекули в растенията. Бяха обсъдени методите, методиките и апаратурата, с които се извършват изследванията.   Д-р Кьосев се запозна с националната система за документиране на растителни генетични ресурси EGISET, колекционните мисии на института, ботаническата градина и опитното поле, както и програмата за селекция на културни растения за устойчивост към болести. Беше обменена и информация за подобряване на практиките в генбанка и молекулярна лаборатория. 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.