img

Еразъм+ мобилност в Институт по полски и зеленчукови култури, Нови Сад

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 20 – 24 ноември 2023 година,  доц. д-р Маргарит Илиев и доц. д-р Тодорка Тонева от Институт по земеделие – Карнобат осъществиха мобилност с цел обучение в  Институт по полски и зеленчукови култури, Нови Сад, Република Сърбия.

По време на мобилността българските учени се запознаха с колекцията съхраняване в  отдела по генетични ресурси. Запознаха се с методи за анализ на растителни проби и зърно. В отдела по селекция на полски култури беше представена селекционната програма и организацията на селекционните звена на домакините. На опитното поле беше проведена дискусия с фермери относно перспективите на земеделското производство. В лабораторията по биотехнологии бяха представени методите. По които се работи при зърнено-житните култури и прилаганите молекулярни техники. В лабораторията по фитопатология домакините представиха изследванията си в направление биотичен стрес. В края на мобилността бяха обсъдени възможностите за специализации на докторанти в двата института и реализиране на съвместни разработки.Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.