img

Еразъм+ мобилност в Институт по полски и зеленчукови култури, Нови Сад

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 13 – 17 ноември 2023 година, доц. д-р Наталия Петровска, доц. д-р Мима Илчовска  и доц. д-р Валентина Вълкова от Институт по царевицата – Кнежа, заедно с Динка Костова от Централна администрация на Селскостопанската академия,  осъществиха мобилност с цел обучение в  Институт по полски и зеленчукови култури, гр. Нови Сад, Република Сърбия.

Гостите от България бяха запознати от д-р Горан Бекавац с историята, структурата и дейността на института домакин, както и с националните и международни проекти, по които работят.  В отдел „Царевица“ беше представена селекционната дейност, агротехниката, алтернативни системи за производство и дигиталната технология прилагана при отглеждане на царевица. Инж. Душан Дунджерски запозна българските учени с наблюдения и скрининг на болести и плевели в опитни и семепроизводни полета. Събирането на данни се извършва ежедневно чрез дрон, а получената информация се обработва в специализиран софтуер.

Бяха посетени лаборатория за изпитване на семената и лаборатория по биотехнологии, където гостите от Селскостопанска академия се запознаха с оборудването и извършваните изследвания.  Беше посетен и модерно оборудван завод за преработка и пакетиране на семена към института, с капацитет за покриване на регионалните нужди от висококачествени семена.


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.