img

Еразъм+ мобилност в Институт по полски и зеленчукови култури, Нови Сад

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 04 – 08 септември 2023 година, гл. ас. д-р Маргарита Колева и гл. ас. д-р  Тошка Попова от Институт по земеделие Карнобат осъществиха мобилност с цел обучение в Институт по полски и зеленчукови култури, Нови Сад, Република Сърбия.

По време на мобилността беше посетена лабораторията по фитопатология, където бе проведено обучение по лабораторни методи, използвани за диагностика на вредни организми; технологии за растителна защита, алтернативни методи и средства за борба с икономически важните болести по зърнените култури. В отдела по генетични ресурси гостите от България се запознаха с поддържаните колекции и образци, селекционната програма и методиката за залагане на полски опити. Беше проведено и обучение по статистически методи, използвани в растителната селекция.   

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.